Hội viên chuyên gia TCCN tiêu biểu

ThS.

Ngô Thành Huấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tài chính cá nhân

Nguyễn Thị Thùy Chi

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tài chính cá nhân

Ông

Tạ Thanh Tùng

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn đầu tư

ThS.

Nguyễn Thu Giang

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tài chính cá nhân

Ông

Nguyễn An Huy

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn đầu tư

Ông

Trần Mạnh Hoàng Việt

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tài chính cá nhân

Trần Thị Mai Hân

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tài chính cá nhân

Ông

Phan Hoàng Quân

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn đầu tư
Hội viên chuyên gia TCCN

TS.

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo tài chính cá nhân

ThS.

Đặng Thùy Trang

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn bảo hiểm

ThS.

Lê Hoàng Linh

Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo tài chính cá nhân

TS.

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo tài chính cá nhân

Lê Thị Minh Huệ

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tài chính cá nhân

TS.

Phạm Đức Huy

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn đầu tư

ThS.

Võ Thị Triều Thủy

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tài chính phân khúc KHCC

ThS.

Nguyễn Thị Hồng Vân

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn bảo hiểm

Nguyễn Thị Thu Uyên

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tài chính cá nhân

Vũ Xuân Hà

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn bảo hiểm

Lưu Thị Thanh Thảo

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn bảo hiểm

TS.

Nguyễn Thị Hoa

Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo tài chính cá nhân
DANH SÁCH CHUYÊN GIA HOẠCH ĐỊNH TCCN